INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO), ORAZ WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM TEHAUS.PL

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) przedsiębiorstwo TRICOLO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwane dalej także: „Sklepem Internetowym”) będące właścicielem domeny internetowej tehaus.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych, oraz wykorzystywania plików cookies.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo Tricolo sp. z o.o. | Nieduża 36, 71-531 Szczecin, numer telefonu: (91)3111379, adres e-mail: firma@tricolo.pl, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum pod numerem 0000863850, kapitał zakładowy 5000 PLN.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Tricolo sp. z o.o. można się kontaktować pisząc na adres pocztowy Tricolo sp. z o.o. | Nieduża 36, 71-531 Szczecin z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail – operator@tricolo.pl.

3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1.       kontaktowania się z Panią/Panem (klientem)
 2.       celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Pani/Pana na stronie internetowej Tehaus.pl
 3.       podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Pana/Pani (np. założenie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło, płeć, wiek, imię i nazwisko, oraz dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do wysyłki, NIP, numer telefonu; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, przetwarzamy Pani/Pana dane podane w Koncie oraz przy zakupie Towarów
 4.       w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Pani/Pana dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Pani/Pana w Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
 5.       przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
 •         świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 •         obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 •         w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 •         przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych:

 1.       celów marketingowych
 2.       zapewnienie bezpieczeństwa, oraz funkcjonowaniu (w tym hostingu) Sklepu Internetowego internetowego i przeciwdziałaniu oszustwom i nadużyciom
 3.       w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towaru, tj. przeglądanie stron www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka Towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Pani/Pana aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Pani/Pana Towarów, dane dotyczące sesji urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP
 4.       celów związanych z realizacją dostaw - w tym outsourcing dostaw

5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 3 oraz w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 1.       ING Bank Śląski S.A.
 2.       ePłatności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 3.       Facebook, Inc.
 4.       Google LLC
 5.       Oracle Corporation
 6.       Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

 1.       prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
 2.       prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 3.       prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 4.       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 5.       prawo do przenoszenia danych.

A także prawo:
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
− z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobo-
wych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przeznas prawnie uzasadnionych interesach), w
tym profilowania;
− jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym
profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

9. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest . Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres:  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

 •         W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
 •         W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
 •         W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
 •         W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę za pośrednictwem Tpay.com
 •         W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto
 •         Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

11. Sklep internetowy oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Sklep Internetowy danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

12. Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Pani/Pana. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 •         kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
 •         kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
 •         po wykonaniu zamówionego telefonicznego połączenia zwrotnego, jeśli Pan/Pani nie zdecyduje się na skorzystanie z usług sklepu;
 •         po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne

13. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu Internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu Internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu Internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu Internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Sklepu Internetowego informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Internetowego i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu Internetowego reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresami

http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies

lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej