Postanowienia ogólne

Sklep Tehaus.pl obsługiwany przez Przedsiębiorstwo TRICOLO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Nieduża 36, 71-531 Szczecin,  REGON: 387358256 , NIP: 8513253609, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum pod numerem 0000863850, kapitał zakładowy 5000 PLN, zwane dalej Tehaus.pl

Warunki dokonywania zakupów

Tehaus.pl prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.Tehaus.pl. Do realizacji zamówień w Tehaus.pl konieczny jest komputer z przeglądarką internetową i dostępem do Internetu.

Oferta i realizacja zakupów

Wraz z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (paragon lub faktura).

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.

Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.
Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.

Wszystkie ceny podawane w sklepie Tehaus.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. 
Towar o statusie "W magazynie" jest towarem, który jest przechowywany w magazynach na terenie Polski. Towary z czasem realizacji "Do 14 dni" są towarami na indywidualne zamówienie.

Reklamacje, zwroty i gwarancje

Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli Tehaus.pl nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do czternastu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący, chyba że zostanie to wcześniej inaczej ustalone z Tehaus.pl. Kupujący ponosi koszty za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: Tricolo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Nieduża 36, 71-531 Szczecin, tel. (091) 311 13 79, e-mail sklep@Tehaus.pl

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat Dane kontaktowe Tricolo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Nieduża 36, 71-531 Szczecin, sklep@tehaus.pl, tel. (91)3111379

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Postanowienia końcowe

Tehaus.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych".

Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: sklep@tehaus.pl

Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane Sprzedającemu. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków, oraz podmiotów realizujących płatności.

Szczegóły, m. in. dotyczące przechowywanych danych, oraz podmiotów uczestniczących w realizacji zamówienia zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).