Postanowienia ogólne

Sklep Tehaus.pl obsługiwany przez Przedsiębiorstwo INCERBO Tomasz Trzciński, ul. Kadłubka 41, 71-524 Szczecin,  REGON: 321549743 , NIP: 8512825877, zwaną dalej Tehaus.pl


Warunki dokonywania zakupów

Tehaus.pl prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.Tehaus.pl. Do realizacji zamówień w Tehaus.pl konieczny jest komputer z przeglądarką internetową i dostępem do Internetu.

Oferta i realizacja zakupów

Wraz z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (paragon, lub na życzenie klienta faktura elektroniczna).

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.

Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.
Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.

Wszystkie ceny podawane w sklepie Tehaus.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. 
Towar o statusie "W magazynie" jest towarem, który jest przechowywany w magazynach na terenie Polski. Towary z czasem realizacji "Do 14 dni" są towarami na indywidualne zamówienie.

Reklamacje, zwroty i gwarancje

Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli Tehaus.pl nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: INCERBO Tomasz Trzciński, ul. Kadłubka 41, 71-524 Szczecin, tel. (091) 311 13 79, e-mail sklep@Tehaus.pl


Postanowienia końcowe

Tehaus.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych".

Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: sklep@Tehaus.pl

Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane Sprzedającemu. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub firmy Polcard.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły kodeksu cywilnego.